white ph.png

PUNJABI HERALD

IS CURRENTLY BEING UPDATED

AND WILL BE BACK ONLINE AT 10:00PM NZT

NOTICE:

ਗਿਆਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਆਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅੱਪਡੇਟ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਬਾਰ 'ਪੰਜਾਬੀ ਹੈਰਲਡ'।